ناصر عبدالهی هم از صداهایی هست که فراموش نمیشه.تکراری هم نمیشه آهنگاش