الان تو تایم لاینم یه جمله مشابه رو دو نفر فید زدن با این تفاوت که یکی امانت داری کرده و اسم صاحب جملات رو ذکر کرده ولی اونیکی به اسم خودش زده