بچه که بودم خیلی خواب میدیدم که از یه جای بلند دارم میفتم.آخرش هم میفتادم.با تمام ترسی که داشت لذت میبردم از این خوابا
من هنوزم میبینم ‎· فهی90مه
چه خوب ‎· Hamed+
خوبه ؟؟؟ کجاش خوبه ؟ این یعنی هنوز به تعادل روانی نرسیدم ‎· فهی90مه
من خیلی میخوام باز تجربش کنم ‎· Hamed+
تشریف ببرید سینما 4 بعدی یا 5 بعدی و از اینجور مسائل :) ‎· فهی90مه