وقتی چشمام بی آنکه تورو دیده باشند قصد به بسته شدن میکنند