آرزوهایی دارم که هنوز بهشون نرسیدم.به آینده امیدوارم
آدمی زنده ست به امید ‎· خانوم میم
ای آقا ، همه زندگی ما آینه تمام نمای آرزوهای محقق نشده اند. ‎· RoGhAyEh
رقیه خانوم وقت هست تلاشم داریم میکنیم.میرسیم ‎· Hamed+
حالا خیلی هم به آینده نمیخواد امیدوار باشی:)) ‎· نآمیرآツ
:دی ‎· Hamed+