آرزوهایی دارم که هنوز بهشون نرسیدم.به آینده امیدوارم
آدمی زنده ست به امید ‎- خانوم میم
ای آقا ، همه زندگی ما آینه تمام نمای آرزوهای محقق نشده اند. ‎- RoGhAyEh
رقیه خانوم وقت هست تلاشم داریم میکنیم.میرسیم ‎- Hamed+
حالا خیلی هم به آینده نمیخواد امیدوار باشی:)) ‎- نآمیرآツ
:دی ‎- Hamed+