به اینجا میرسیمم که به ازای هر 100پسر 105 دخترموجود میباشد