بی انصافیه از مخابرات بخاطر این سرویس اینترنتش تشکر نکنم.خاک بر سرتون با این وضع سرویسدهی