طوری ساکتید انگار تنها مجرد مکان منم که تنها موندم