صبح تو اتوبوس بلند شدم جامو بدم به یه پیرمرد سن بالا, دیدم چند تا صندلی خالی پشت بود.از رو نرفتم گفتم حاج اقا شما بفرما اینجا من برم عقب