بازی تشخیص رنگ .ببینین چند میارین .http://dl.payamneshan.com/eye.html
Untitled.jpg
من 32 تا بدون خطا شدم تو یکیش خدایی موندم ‎· پریســــا