تو مواردی که پول رو برای خودم خرج میکنم خیلی سخت گیرم