بازم یه کشف جدید تو شب کوک اتفاق افتاد.صدا بز میده طرف
متنفرم از دکورشون ‎- خانوم میم
از داوراشون هم :| ‎- خانوم میم
من عاشق مجریشونم :دی ‎- Hamed+
@hamedsjy: اییییییی ‎- amineh