بازم یه کشف جدید تو شب کوک اتفاق افتاد.صدا بز میده طرف
متنفرم از دکورشون ‎· خانوم میم
از داوراشون هم :| ‎· خانوم میم
من عاشق مجریشونم :دی ‎· Hamed+
@hamedsjy: اییییییی ‎· amineh