هرچند سالم داشته باشی باز بچه پدر مادر هستین و هر چن سال داشته باشی باز دلت میخواد برا مادرت لوس بشی