دنبال یه نقشه و طرح خوب برای مسابقه نجات تخم مرغ میگردیم