یکی از خوبی های خارج اینه که مرد خونه برای اینکه مرد خونه باشه نیازی نیست لوله گرفته باز کنه و آب حوض خالی کنه