علی مهرگان همون زیر پوش اکانت پاک کرده.شما اگه دنبال ثواب بودی برا این بنده خدا آستین میزدی بالا
برگشتی بدون بیادت بودیم :دی ‎· Hamed+