باهاتون شوخی بشه ناراحت میشین؟
هرکی تعریف خودشو داره از شوخی.حالا بفرما:دی ‎- farzaaneh
مگه شوخی داریم باهم ما؟فقط من حق دارم شوخی کنم:)) ‎- نآمیرآツ
@farzaaneh: همین حرفایی که میزنیم. به کسی بر نخوره و ناراحت نشه.به دل کسی دس نزنیم ‎- Hamed+
@mohamad: شما که خدای جذابیتتت اینجایییی ‎- Hamed+
@hamedsjy: نه راحت باشین ‎- farzaaneh
@hamedsjy: :)))) دهنت سرویس ‎- نآمیرآツ