باهاتون شوخی بشه ناراحت میشین؟
هرکی تعریف خودشو داره از شوخی.حالا بفرما:دی ‎· farzaaneh
مگه شوخی داریم باهم ما؟فقط من حق دارم شوخی کنم:)) ‎· نآمیرآツ
@farzaaneh: همین حرفایی که میزنیم. به کسی بر نخوره و ناراحت نشه.به دل کسی دس نزنیم ‎· Hamed+
@mohamad: شما که خدای جذابیتتت اینجایییی ‎· Hamed+
@hamedsjy: نه راحت باشین ‎· farzaaneh
@hamedsjy: :)))) دهنت سرویس ‎· نآمیرآツ