عصری رفتم خرید لباس خیلی بد شد تو پرو دیگه ادامه نمیدم :دی