امشب که شام نخوردم.از فردا هم اگر بمیرم هم شام نمیخورم ب