گفتن اولین نه سخته ولی نشد نداره
اتفاقا اولین ها راحته،آخریا سخته ‎- farzaaneh
@farzaaneh: نه.اولین دروغ یا اولین گناه و اول هرچیزی خیلی سخته.رفته رفته مثل آب خوردن میشه.البته به نظر من ‎- Hamed+
@hamedsjy: شما گفتی نه آخه.دروغ اینا آره ‎- farzaaneh
@farzaaneh: خب گفتن نه به انجام یک کاردر اولین مرحله سخته ‎- Hamed+
@hamedsjy: در یک رابطه من در نظر گرفتم که اولین بارها خیلی راحته:دی ‎- farzaaneh
@farzaaneh: به هرچی و هر جا که فکر میکنم میبینم سخته .نمیدونم شاید برا من سخته ‎- Hamed+