با یک دل غمگین به جهان شادی نیست . تا یک ده ویران بوود آبادی نیست