آخرین باری که رفتم قم عقد داییم بود که رفتمو چند روزی اونجا بودم.چند سالیه قسمت نشده.دلم میخواد