تبریز کولاکه.داره برف میباره.کاش تبریز بودم
وا،کو؟ چرا من نمیبینم؟ ‎- RoGhAyEh
منم برف ‎- Aliusha
@roghayeh: سیستم خونه شما گرمایش از کف هستش برف طرف شما نمیااد :دی ‎- Hamed+
@hamedsjy: اه راست میگید.یادم نبود :دی ‎- RoGhAyEh