تبریز کولاکه.داره برف میباره.کاش تبریز بودم
وا،کو؟ چرا من نمیبینم؟ ‎· RoGhAyEh
منم برف ‎· Aliusha
@roghayeh: سیستم خونه شما گرمایش از کف هستش برف طرف شما نمیااد :دی ‎· Hamed+
@hamedsjy: اه راست میگید.یادم نبود :دی ‎· RoGhAyEh