جاش بود بگم کوفت
میگفتی ‎· farzaaneh
زشته ‎· خانوم میم
@saye:زشت بود که نگفتم ‎· Hamed+
@hamedsjy: عه.زشت بود من یبار گفتم.ببخشید ‎· farzaaneh
@farzaaneh: :) ‎· Hamed+
@hamedsjy: من ولی به شوخی و خنده گفتما.ناراحت شده بودی؟! ‎· farzaaneh
@farzaaneh: نه ‎· Hamed+
@hamedsjy: ایشاالله ‎· farzaaneh