جاش بود بگم کوفت
میگفتی ‎- farzaaneh
زشته ‎- خانوم میم
@saye:زشت بود که نگفتم ‎- Hamed+
@hamedsjy: عه.زشت بود من یبار گفتم.ببخشید ‎- farzaaneh
@farzaaneh: :) ‎- Hamed+
@hamedsjy: من ولی به شوخی و خنده گفتما.ناراحت شده بودی؟! ‎- farzaaneh
@farzaaneh: نه ‎- Hamed+
@hamedsjy: ایشاالله ‎- farzaaneh