همه خوابیدن باز؟
نه من تازه بیدارم :دی ‎- آیــــه!
@aye: ساعت شما با ما فرق داره :دی ‎- Hamed+
@hamedsjy: چرا؟ مگه کجایی؟ ‎- آیــــه!