همه خوابیدن باز؟
نه من تازه بیدارم :دی ‎· آیــــه!
@aye: ساعت شما با ما فرق داره :دی ‎· Hamed+
@hamedsjy: چرا؟ مگه کجایی؟ ‎· آیــــه!