بیاید قبول کنیم بعضی کارها و حرفها فید زدن نمیخواد
کجا باید بیایم برا قبولش! ‎- نآمیرآツ
@mohamad: شما نمخواد بیای فقط قبول کن :دی ‎- Hamed+
قبول.اما هرکی بدلیلی اینجاست.من برای چرت نویسی و امور روزمره و گذران وقت ‎- farzaaneh
نه نه ، همه چی فید زدن میخواد :دی ‎- RoGhAyEh
امدیم حرف بزنیم ... ‎- جولیا پندلتون
@farzaaneh: قانع شدم :دی ‎- Hamed+
@mousaviam2: حرف نه قبول کنید :دی ‎- Hamed+
@roghayeh: دیگه اینجا برا خودتونه بزنین بترکونینش : ‎- Hamed+
@hamedsjy: من که قبول نمیکنم:دی ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مگه دست خودته؟ اسمایلی گردن کلفتی:دی ‎- Hamed+
بلی دست خودمه اسمایلی دختر لر با گرز ایستاده:دی @hamedsjy ‎- جولیا پندلتون
اینی هم که گفتی فید زدن نمیخواست:))اصلن من قبول نمیکنم کجا باید بیام بگم قبول نمیکنم؟ ‎- نآمیرآツ
لایک نداره این فید که ‎- mollatabar
@mousaviam2: من الان خودم لرستانم آشنا لر هم زیاد دارم :دی ‎- Hamed+
واقعاً؟ @hamedsjy ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: بله ‎- Hamed+