میبینم که تا چشم منو دور دیدین,زدین اینجارو فیلتر کردین