من نیستم تو دیگه چرا نیستی؟
به چطوری اینورا ‎· نآمیرآツ
@mohamad: همینطوری اینورا ‎· Hamed+