بیاید بگید ببینم چگونه اید؟مزدوج نشدید هنوز؟
کجایی شما ‎· farzaaneh