برای شاد بودن تو زندگی نیازی به اتفاقات خاص و غیره منتظره و نادر نیست.میشه با قدم زدن تو یه مسیر منتهی به خونه که قطرات باران به صورت میزنه یا گوش دادن به آهنگی که بهت آرامش میده یا حتی دعاهای خوش برای دیگران شاد و خوش بود.خوشبختی جمعی از همه این خوشی هااست
الان اعصاب ندارم اما آره همیناس ‎· farzaaneh
@farzaaneh: خوب میشی ‎· Hamed+
همین نیم ساعت پیش حدوداً به جا آوردم همین کارو :) لذا به شدت تأیید می کنم: ‎· zYa-Bushehr
@hamedsjy: الان داری مسخره میکنی؟ ‎· farzaaneh
@farzaaneh: من؟شمارو مسخره کنم؟جراتشو ندارم ‎· Hamed+
@hamedsjy: مسخره کردن جرات نمیخواد:) ‎· farzaaneh
اگر این توانایی رو دارید آدم خوشبختی هستید ‎· RoGhAyEh