هرکی واسه خبرگان و مجلس رای میاره بیاره ولی وجدانان دیگه کشور به لیست مرگ بر اضافه نکنید و سفارت تخته نکنید