نگیرین این خوشی هارو از ما ای مسلمانان.تعداد اصولگراها کم شه کی میخواد دادوبیداد راه بندازه تو مجلس
اصلاح طلب نماها:دی ‎· farzaaneh