اصولگرایان دارن برای کرسی آخر دعا میکنن
غیر تهران که رای کم نیاوردن ‎- farzaaneh