به شدت نیاز به یک تبلت دارم .اگه ماه بعد سربازی نمیرفتم همین امروز میرفتم میخریدم