نسل آخوندای با ریشه و صاحب سخن منقرض شده مثل اینکه.اینایی هم که موندن مثل علم الهدی وطباطبایی نژاد کمر بستن به چرند گویی و خراب کردن اسلام