تمام تلاشم برای گفتن سکوت طولانی ام به سکوت ختم شد