اونقدری رفتین شمال پی فسق و فجور که عذاب الهی نازل شد :دی آمل زلزله اومد