تلگرام باید یه گزینه اضافه کنه تا تا نذاریم بی اجازه مارو تو گروها اد کنن