خط زدن تقویم,خط کشیدن رو دیوار, شکستن دونه های تسبیح وهرکاری که انجام میشه تا کسی رو امیدوار برای روزموعود کنه کار مسخره ای هست