الان یه قشون زن و بچه تو کوچه دارن صدا میکنن.شعور هم خوب چیزیه