بنارو بر این گذاشتم به هر کیفیتی باشه باید 2 سال سربازیرو بگذرونم واسه همینم میدونم سخت نمیگذره.هرچه پیش آید خوش آید