پیامبر که اهل موسیقی نبودند پس دیگه چرا 63 سال عمر کردند یا امام خمینی که نود و خورده ای عمر کردند