پنج دقیقه پای منبراستاد نشستم.به حدی فیض برده و متنبه شدم که قصد خودکشی در من رویت میشود