دنیا داره کدوم طرفی میره؟هرچی بچه داره به دنیا میاد دختره