از صبح ساعت 8 و حتی قبل اون تلفن ها شرع میکنن به کار.اه