اینجا حسرت است رادیو شرتو پرت.... به حقوق بشر خود دست نزنید