دوستان عزیز بیزحمت ایدی جود عبدالله رو امد بدید... راستی تازگیا حشری مشری نشده؟ من واقعا بش غبطه میخورم