این سایت و من ده سال پیش که فرند فید بسته شد دستور کتبی دادن به نیما گجت اللهی که بره بسازن. الان ساختن مدیون منید..
حسرت تو هم که اینجایی! :)) خوشحالم که اینجا می بینمت :) ‎- همصدا
بره؟ ‎- hasrat