امدیم اینجا این جارکش بی ناموس وانیک و الاغ و اراذل اوباشم هنوز نرسیده وجود منحوسش پیداشد..بماند که تامدتهای مدیدی عنتر و دلقک رو حوضی خانم بزرگ مرفه بی درد برج عاج نشین بی ناموس بود...نع اقا هرجا بری اسمون همین رنگ عنیه