همانا اینجا مشت محکمی بر دک و پوز و دهان و ماتحت فیس بوک و صاحب ازگل تمامیت خواه مجازیش است خلاص...حالا لخت شو سینه بزن رو کونت